Το έργο BRIDGES χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω κονδυλίων που χορηγούνται από το Erasmus + Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Βασική Δράση 2 (KA2) – Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών (Στρατηγικές Συνεργασίες για την Εκπαίδευση Ενηλίκων) με αριθμό αναφοράς 2019-1-PT01-KA204 -061388.

Το BRIDGES αφορά μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση που μέσω καινοτόμων προϊόντων υποστηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων για παράγοντες και φορείς που αφενός σχετίζονται και αφετέρου αντιμετωπίζουν την αναπηρία στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Τα άτομα με αναπηρίες/ δυσκολίες πρέπει να απολαμβάνουν το δικαίωμα μιας πλήρους και αξιοπρεπούς ζωής υπό κατάλληλες συνθήκες, μιας ζωής που να διασφαλίζει αξιοπρέπεια, αυτοπεποίθηση και διευκόλυνση της ενεργούς συμμετοχής τους στην κοινωνία. Αυτό εξαρτάται από το οικογενειακό περιβάλλον, τους ειδικούς εκπαιδευτές και τους επαγγελματίες, καθώς επίσης και από τις συλλογικές στάσεις, οι οποίες διασφαλίζουν πως τα άτομα με αναπηρίες αξίζουν ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο εκτιμώμενος αριθμός ατόμων με αναπηρία/ιδιαίτερες δυσκολίες υπολογίζεται στα 80.000.000. Τα άτομα αυτά έρχονται αντιμέτωπα με εμπόδια (κοινωνικής) ενσωμάτωσης, έχουν συγκεκριμένες ανάγκες υποστήριξης, ενώ συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, περιορισμούς στις λειτουργίες και στις δραστηριότητές τους, περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, «φτωχές» επιλογές στην αγορά εργασίας, ανεπιτυχή πρότυπα απασχόλησης, φτώχεια και εισοδηματικές ανισότητες, δύσκολες οικονομικές συνθήκες και ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης. Επιπλέον σε όλα τα παραπάνω συμπεριλαμβάνεται και το γεγονός ότι επικρατεί έλλειψη κατάλληλης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε κοινωνικό επίπεδο. Επίσης υπάρχει έλλειψη των κατάλληλων κοινωνικών στάσεων απέναντι στην αναπηρία και στην ένταξη αυτών των ανθρώπων μέσω στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συνδράμουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Κατά συνέπεια, αυτό που καταδεικνύουν οι έρευνες είναι ότι πέρα από τις θετικές στάσεις και την «εξάλειψη» των αποκλεισμών ή των διακρίσεων (που αντιμετωπίζουν/ βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι), αυτό που έχει μεγάλη αξία για τους ίδιους είναι η πρόσβασή τους στο δικαίωμα της εργασίας, να απασχολούνται δηλαδή ή να τους δίνονται όσον δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Η έλλειψη συμμετοχής στον χώρο εργασίας μπορεί να θέσει τα άτομα με αναπηρίες σε υψηλό κίνδυνο φτώχειας και χαμηλού επιπέδου ποιότητας ζωής, ενώ αντίθετα η διευκόλυνση των σχετικών υπηρεσιών ή η κατάρτιση συγκεκριμένων ατόμων που ενεργούν ως «γέφυρες» μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες/ δυσκολίες και της κοινωνίας, των εργοδοτών ή του τομέα εργασίας/ αγοράς μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα ενσωμάτωσης.

Στο παραπάνω κείμενο κεντρικό σημείο αναδεικνύεται η εφαρμογή αποδοτικών και αποτελεσματικών ενεργειών απέναντι στη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες/δυσκολίες στην κοινωνία μέσω της πρόσληψης και ενίσχυσης συγκεκριμένων «υποστηρικτών»: πρόκειται για τους ανθρώπους που -ως κατάλληλοι και ενδεδειγμένοι δίαυλοι επικοινωνίας- θα αναλάβουν τον ρόλο της «γεφύρωσης» μεταξύ των ατόμων με αναπηρίες/δυσκολίες και της κοινωνίας, την εργασιακή υποστήριξη αυτών, καθώς και την καθοδήγησή τους αναφορικά με την απασχόληση και την (γενικότερη) ενεργοποίησή τους. Έτσι, στο έργο BRIDGES, οι ομάδες-στόχοι θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι και εκπρόσωποι δημόσιων υπηρεσιών, σχετικοί επαγγελματίες, μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΟΚΠ), μέλη οικογενειακού περιβάλλοντος, οι οποίοι θα εκπαιδεύονται για την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες/ δυσκολίες στη διαδικασία απασχόλησης αλλά και στην ένταξής τους στην αγορά εργασίας.